EXIT Toys bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen din på nettstedet.
Ved å fortsette å bruke nettstedet vårt, godkjenner du bruken av informasjonskapsler. Du finner mer informasjon i vår Informasjonskapsler (cookies).

Lukk
(5.00/5.00)
Service 0800 - 52721
Konto
0
Handlekurv
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

1. Anvendbarhet

1.1. De generelle salgs- og leveringsbetingelsene til Dutch Toys Group B.V. (i det følgende referert til som "Betingelser") kan anvendes på og inngå som ledd i alle anbud, tilbud, fakturaer, salg og
leveringer og alle relaterte avtaler mellom Dutch Toys Group B.V. (i det følgende "DTG") og enhver person og/eller juridiske person som anmoder DTG om å selge og levere produkter eller sørge for en
tjeneste eller utferdige et tilbud eller forberede et anbud for dette (i det følgende "Kjøper"), uten hensyn til om hvorvidt avtalen faktisk er inngått.
1.2. Ingen generelle eller andre betingelser som gjelder Kjøperen vil komme til anvendelse. Kjøperen kan bare støtte seg til betingelser som er i strid med eller supplerer disse Betingelsene og/eller hans egne generelle eller andre
betingelser hvis, og i den grad, disse er blitt eksplisitt og skriftlig akseptert av DTG. Alle bestemmelser som det har vært enighet om mellom DTG og Kjøperen som strider mot eller supplerer disse
Betingelsene vil ikke påvirke gyldigheten av andre bestemmelser i disse Betingelsene eller andre avtaler mellom partene.
1.3. Så snart Kjøperen har inngått en avtale med DTG som er regulert av de foreliggende Betingelsene, vil alle følgende avtaler mellom DTG og Kjøperen automatisk bli regulert av
disse Betingelsene.

2. Tilbud, bestillinger og inngåelsen av kontrakter

2.1. Alle tilbud og anbud fra DTG så vel som innkjøpsbestillinger fra Kjøperen, både muntlig og skriftlig, er uten forpliktelser og ikke bindende for DTG som sådan.
2.2. Alle dokumenter og data, inkludert alle design, tegninger, modeller, fotografier, vareprøver, angitte mål, dimensjoner og vektspesifikasjoner, eller andre opplysninger eller informasjon
som er oppgitt i kataloger, foldere, brosjyrer eller andre dokumenter, er så nøyaktige som rimeligvis er mulig, men er ikke bindende for DTG. De kan ikke alltid betraktes som nøyaktige
fremstillinger av det som DTG tilbyr.
2.3. En avtale mellom DTG og Kjøperen vil være inngått så snart Kjøperens innkjøpsbestilling eller Kjøperens aksept av DTGs tilbud er bekreftet skriftlig av DTG, eller så snart
DTG har satt i gang effektueringen av en slik bestilling, det som skjer først.
2.4. Enhver bestilling fra Kjøperen som er akseptert av DTG eller ethvert tilbud fra DTG som er akseptert av Kjøperen, slik det er bestemt i artikkel 2.3, skal resultere i en separat avtale mellom DTG og
Kjøperen.
2.5. Enhver avtale som avviker fra disse Betingelsene og som ble gjort mellom partene forut for disse Betingelsene skal kanselleres så snart en følgende avtale har blitt
inngått mellom dem, med mindre partene blir skriftlig enige om noe annet.

3. Priser

3.1. Med mindre noe annet er avtalt skriftlig, er alle prisene inklusiv moms, frakt, forsikringer og avgifter pålagt av en stat/offentlig myndighet.
3.2. Innkjøpsprisen til produktene skal være prisen som er angitt i den prislisten som gjelder på det tidspunktet DTG aksepterer bestillingen, og detaljprisene som er foreslått
der. Disse prisene blir bestemt årlig og trykkes i periodiske prislister.
3.3. DTG har rett til å endre på prisene ved å gi 30 (tretti) dagers skriftlig varsel til Kjøperen, og i dette tilfelle vil Kjøperen være forpliktet til å betale den økte innkjøpsprisen. Hvis en slik økning
av prisene trer i kraft innen 2 (to) måneder fra datoen da avtalen ble inngått, skal Kjøperen ha rett til å oppheve avtalen skriftlig, gitt at
avtalen ikke er blitt iverksatt, men vil være forpliktet til å kompensere DTG for enhver kostnad som selskapet måtte ha pådratt seg i forbindelse med avtalen. En slik opphevelse skal
ikke forplikte DTG til å kompensere Kjøperen for noen som helst kostnad som denne har pådratt seg eller noen som helst skade han har lidd.

4. Betaling

4.1 Kjøperen skal forsikre seg om at betalinger blir mottatt på DTGs bankkonto, som angitt på fakturaen, på datoen det er enighet om, eller, hvis det ikke er enighet om en slik dato, innen 30
(tretti) dager fra fakturadato.
4.2 DTG har rett til på alle tidspunkt å kreve betaling på forhånd, håndpenger eller kontant betaling på leveringstidspunktet. Kjøperen skal etterkomme slike krav.
4.3 DTG har til alle tider rett til å kreve sikkerhet for betalingen av innkjøpsprisen til produktene som skal leveres, på en måte som må godkjennes av DTG. Kjøperen skal etterkomme
slike krav.
4.4 DTG har rett til å fakturere enhver delvis levering, som referert til separat i artikkel 5.4 i disse Betingelsene.
4.5 Så snart betalingsperioden som er angitt i artikkel 4.1 er blitt overskredet, vil Kjøperen ansees å være skyldig i mislighold i kraft av loven, uten at ytterligere
varsel om manglende betaling er påkrevd. I denne typen tilfeller vil alle fordringer som DTG har mot kjøperen, uavhengig av deres beskaffenhet, være umiddelbart forfalt og må betales, og DTG vil også være
berettiget til å kreve betaling med 2 % rente per måned, som skal beregnes på et månedlig basis ut fra hele verdien av fakturaen, og det skal forstås slik at en del av en måned skal
belastes som en hel måned.
4.6 Alle utgifter som er relatert til juridisk assistanse og/eller rettslig innkreving av et krav mot Kjøperen, skal være for Kjøperens regning. Slike utgifter blir beregnet til å være 15 % av summen
som skal kreves inn, men aldri mindre enn 750 euro, uten at dette skader DTGs rett til å kreve de faktiske kostnadene som DTG har hatt.
4.7 Alle fordringer som DTG har mot kjøperen, uavhengig av deres beskaffenhet, vil være umiddelbart forfalt og må betales i tilfelle det er gjort et beslag i deler av eller alle Kjøperens
aktiva, Kjøperen søker om moratorium på betalingen, Kjøperen er begjært konkurs, Kjøperen tilbyr kreditorene gjeldsordning eller på annen måte viser seg å være insolvent, Kjøperen
går over til likvidasjon av selskapet sitt, Kjøperen velger en annen juridisk selskapsform, Kjøperen skifter eier, Kjøperen overfører sine rettigheter i
avtalen(e) med DTG til en tredjepart eller endrer sitt registrerte kontor og/eller flytter sin faste adresse til et sted i utlandet.
4.8 Enhver betaling som Kjøperen gjør skal først bli anvendt på eventuelle renter eller kostnader som har forfalt, og deretter, så snart disse er fullstendig gjort opp, bli anvendt på den eldste, utestående fakturaen, uten hensyn til
om noe annet er eksplisitt angitt ved betalingen.
4.9 Kjøperen vil ikke tillates å utligne noe av sin gjeld mot en bestridt eller ubestridt gjeld som DTG måtte ha til Kjøperen, eller til å utsette betalingen av gjeld til DTG i forbindelse med
en bestridt eller ubestridt gjeld til Kjøperen.
4.10 DTG skal ha rett til å oppheve enhver annen avtale med Kjøper i sin helhet eller delvis eller til å utsette levering inntil hele betalingen av enhver utestående eller forfalt faktura er mottatt av
DTG. Videre vil DTG ha rett til full skadeserstatning i tilfelle Kjøperen ikke greier å oppfylle sine forpliktelser i tide og/eller fullt eller delvis, som følger av
avtalen.

5. Levering og leveringstidspunkt

5.1. Såfremt partene ikke skriftlig er blitt enige om noe annet, vil leveringen skje EXworks og i samsvar med de relevante vilkårene til de nyeste incoterms. Eventuelle leveringsbetingelser som er avtalt mellom
partene i en individuell avtale som er i strid med bestemmelsene i disse Betingelsene vil bare gjelde den ovennevnte, individuelle avtalen, og vil ikke kunne gjøres gjeldene for noen
påfølgende avtaler mellom partene med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt.
5.2. Del-leveringer eller leveringer på forhånd er tillatt. Kjøperen er forpliktet til å akseptere produktene levert av DTG i sin helhet i det øyeblikket DTG leverer produktene til Kjøperen. Disse
Betingelsene skal anvendes både på del-leveranser og hele leveranser.
5.3. All risiko forbundet med produktene skal overføres til Kjøperen ved leveringstidspunktet.

6. Krav om gjenervervelse/vindikasjonsrett

6.1. Krav om gjenervervelse med hensyn til synlige defekter i produktet må fremlegges skriftlig innen 8 (åtte) dager etter leveringsdato. Hvis fristen ikke overholdes, vil det resultere i
at Kjøperen mister sin rett til å fremme det relevante kravet mot DTG.
6.2. Krav om gjenervervelse med hensyn til ikke-synlige defekter må fremmes overfor DTG innen 8 (åtte) dager etter datoen som defektene ble eller med rimelighet kunne blitt oppdaget.
Slike krav må uansett fremmes skriftlig innen 3 (tre) måneder fra leveringsdatoen. Forsømmelse i så henseende vil resultere i at Kjøperen mister sin rett til å
iverksette de relevante kravene mot DTG.
6.3. Krav om gjenervervelse vil aldri gi Kjøperen retten til å utsette en betaling.
6.4. Hvis og i den utstrekning DTG finner at et gjenervervelseskrav relatert til produktene er rettferdiggjort, og kjøperen har, etter DTGs mening, stilt til rådighet tilfredsstillende bevis for at defektene eksisterte
på leveringstidspunktet, vil DTG, etter eget skjønn, enten (1) erstatte produktene vederlagsfritt; (2) reparere produktet eller den ødelagte delen av produktet; eller (3) refundere
innkjøpsprisen til produktet til Kjøperen, uten noen forpliktelse til å betale kompensasjon.
6.5. Produkter som er rapportert defekte ifølge artiklene 6.1 eller 6.2 kan aldri returneres med mindre skriftlig samtykke ettertrykkelig har blitt gitt av DTG.
6.6. Kostnader som overstiger normale kostnader ved å reparere eller erstatte produktene, vil være for Kjøperens regning. Det samme gjelder kostnader til transport og reise- og losjikostnader,
arbeidskostnader forårsaket av Kjøperen og andre kostnader som det ikke er rimelig at dekkes av DTG.

7. Tilbakeholdelse av hjemmel

7.1. Uten at det påvirker overføringen av risikoen som følger av Artikkel 5.5 i disse Betingelsene vil DTG beholde hjemmel til alle produkter levert til Kjøperen inntil alle beløp som er forfalt i forbindelse med en
avtale eller ordre er betalt i sin helhet, og i disse beløpene skal inkluderes renter og kostnader som DTG har rett til i forbindelse med Kjøperens mislighold når det gjelder å oppfylle
avtaler og bestillinger ordentlig og i tide.
7.2. Under tilbakeholdelsen av hjemmelen vil Kjøperen ikke ha rett til å pantsette produkter eller legge heftelser på produkter med rettigheter som tilgodeser en tredjepart. Til tross for tilbakeholdelse av hjemmelen
som beskrevet i denne artikkelen, skal Kjøperen ha rett til å selge produktet på vanlig, forretningsmessig måte. Kjøperen skal komme til enighet om en tilbakeholdelse av hjemmel med kunder som er
substansielt like arrangementene i denne artikkelen. Retten til å selge produkter som fremdeles er underlagt tilbakeholdelse av hjemmel, skal automatisk utløpe hvis det er tatt beslag mot
Kjøperen, han eller hun er innvilget eller har innlevert moratorium på betalingen, Kjøperen er begjært konkurs eller Kjøperen inngår en gjeldsavtale med kreditorene.
7.3. Kjøperen skal, så lenge hjemmelen blir tilbakeholdt, anvende en rimelig grad av ivaretakelse av produktene, inklusiv adekvat forsikring av produktene mot skader,
inkludert, men ikke begrenset til, skader forårsaket av brann, eksplosjon eller flom, i tillegg til tyveri og andre ulykker.
7.4. Hvis Kjøperen ikke greier å overholde til fulle sine betalingsforpliktelser overfor DTG, eller hvis DTG har gode grunner til å tro at Kjøperen ikke vil oppfylle disse forpliktelsene med hensyn til produktene som er levert,
men ikke betalt for, eller i tilfelle tredjeparter krever rettigheter i forbindelse med slike produkter, eller om kjøperen innleverer en konkursbegjæring eller moratorium på betaling, er involvert i en
likvidasjon (frivillig eller ikke) av hele eller deler av sin forretningsvirksomhet, har aktiva beslaglagt eller er utsatt for forholdsregler ved insolvens, eller det foreligger gjeldsordning med kreditorer, vil DTG ha rett til
å hente disse produktene igjen, og vil gjenvinne eiendomsretten til dem på en midlertidig eller permanent basis. Kjøperen skal gi DTG fullmakt til å få adgang til tomten og/eller bygningen
hvor produktene befinner seg for å gjenvinne eiendomsretten til dem.
7.5. I tilfelle en tredjepart krever en rett i forbindelse med produktene som er levert av DTG til Kjøperen, men som ikke er betalt for, vil Kjøperen være forpliktet til omgående å underrette DTG om dette innen
24 (tjuefire) timer etter at kjøperen ble oppmerksom på et slikt krav.
7.6. Kostnadene forbundet med gjenvinning av eiendomsretten, inklusiv kostnader til transport og lagring, skal være for Kjøperens regning.
7.7. Etter å ha gjenvunnet eiendomsretten vil DTG ha rett til, men ikke på noen måte være forpliktet til, å selge produktene til en hvilken som helst tredjepart, med forståelse av at den rettferdige markedsverdien eller nettosalget
av slike produkter, det av de to som er lavest, vil bli trukket fra beløpene som skal betales av Kjøperen, uten at det går utover DTGs rett til å motta full kompensasjon for
skaden som er forårsaket av Kjøperens mislighold.

8. Garanti

8.1. DTG garanterer at produktene er fremstilt og/eller levert slik det i den aktuelle perioden og under de aktuelle forholdene er angitt i garantisertifikatet som blir levert med de angjeldende produktene.
8.2. Kjøperen skal, uten begrensninger, ikke ha rett til noen som helst krav etter garantien eller rett til regresskrav mot DTG hvis:
a. Kjøperen har misligholdt en forpliktelse overfor DTG;
b. den angivelige defekten ikke kvalifiserer som en defekt i forbindelse med normal bruk av produktene som er levert;
c. den angivelige defekten gjelder relativt små avvik som er vanlig i bransjen og/eller teknisk uunngåelig;
d. produktene som er levert er blitt benyttet under andre forhold enn produktene er utformet for;
e. produktene er blitt endret, bearbeidet, satt sammen eller vedlikeholdt i strid med instruksjonene fra DTG, eller har blitt reparert av andre enn DTG, med unntak av tilfeller der
Kjøperen kan bevise at defekten er blitt reparert av en profesjonell og dyktig tekniker og kjøperen ikke rimeligvis kunne ha forventet at han måtte be om tillatelse fra DTG på
forhånd eller vente på hjelp fra DTG;
f. Kjøperen har kommet med utsagn, direkte eller gjennom annonser, om egenskaper ved produktene som avviker fra DTGs egne utsagn;
g. den angivelige defekten var kjent eller kunne vært kjent av Kjøperen, eller den angivelige defekten ble forårsaket av omstendigheter som fremkom etter at produktene ble levert til
Kjøperen.
8.3. I tilfelle en defekt viser seg i garantiperioden skal Kjøperen, så snart som mulig men ikke senere enn 30 (tretti) dager etter at feilen rimeligvis kunne vært
oppdaget, varsle DTG skriftlig både om reklamasjonen og typen feil, ved å innlevere et fullstendig utfylt garantiskjema og ved å etterkomme alle betingelsene som er fremsatt i angjeldende
garantiskjema og i garantiprosedyren som det er enighet om, hvis noe slikt finnes. Kjøperens rett til å fremme krav på grunnlag av garantien vil umiddelbart forfalle ved utløp av denne varslingsfristen
på 30 (tretti) dager.
8.4. Hvis DTG er av den mening at reklamasjonen er rettferdiggjort, vil DTG, etter eget skjønn, enten (1) erstatte produktene vederlagsfritt; (2) reparere produktet eller den ødelagte delen av produktet;
eller (3) refundere innkjøpsprisen til produktene til Kjøperen. Kostnader som overstiger normale kostnader ved å reparere eller erstatte produktene, vil være for Kjøperens regning. Det samme
gjelder kostnader til transport, reise- og losji, arbeidskostnader forårsaket av Kjøperen og andre kostnader som rimeligvis ikke bør være for DTGs regning. Kjøperen skal i alle
tilfeller tilby all assistanse til DTG vederlagsfritt for å hjelpe DTG i å få reparert defekten innen rimelig tid.
8.5. En defekt i produktene som er levert vil ikke på noe tidspunkt gi Kjøperen rett til å suspendere betalingen eller oppheve avtalen.
8.6. Garantien som det refereres til i artikkel 8.1 og garantisertifikatet som menes i artikkelen er eksklusiv, og alle andre garantier, enten de er uttrykkelig uttalt eller underforstått, innbefattet garantier for
salgbarhet, og garanti om egnethet for et bestemt formål, men uten begrensninger, er utelukket.

9. Erstatningsansvar

9.1. DTG vil ikke akseptere noe annet ansvar for mangel på overenstemmelse når det gjelder DTGs produkter enn de garantiene som følger av Artikkel 8 i disse Betingelsene, og DTG vil heller ikke akseptere noe erstatningsansvar for
skade og/eller tap som er en følge av svikt i oppfyllelsen av forpliktelser i en avtale med Kjøperen eller en ordre fra Kjøperen eller forårsaket av en urettmessig handling mot
Kjøperen, med unntak av en tilsiktet handling eller tilsiktet unnlatelse eller grov uaktsomhet (“opzet of bewuste roekeloosheid”) fra ledelsen i DTG eller administrasjonens side (“tot de
bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten”). DTG vil heller ikke akseptere noe erstatningsansvar for skade og/eller tap som kan tilskrives en handling eller unnlatelse fra Kjøperen, en
ansatt hos Kjøperen eller en tredjepart på vegne av Kjøperen.
9.2. DTG vil uansett ikke akseptere noe ansvar for skader eller tap på grunn av sen levering, uansett hvilke skader som måtte være konsekvensen, heller ikke tap av fortjeneste.
9.3. DTGs erstatningsansvar vil til ethvert tidspunkt være begrenset til innkjøpsprisen til de ødelagte produktene, eller, om de dekkes av en forsikring hos DTG, til det beløpet som er betalt for saken det gjelder
under den relevante forsikringspolisen til DTG.
9.4. DTG kan pålegge Kjøperen forpliktelsen til å trekke produkter som Kjøperen har brakt på markedet og som er defekte, eller der det er oppdaget en defekt, ut av
markedet innen en rimelig periode, lengden av denne vil bli bestemt av TDG (tilbakekalling). Alle kostnader forbundet med dette og/eller alle skader som følger av dette er
for Kjøperens regning, unntatt hvis DTG kan klandres for defekten i samsvar med artiklene 8 og 9 i disse Betingelsene.

10. Forpliktelser for Kjøperen og godtgjørelse

10.1 Kjøperen må etterkomme alle instrukser og retningslinjer som følger med produktene og som er påkrevet for bruken av produktene eller som bidrar til produktenes holdbarhet og sikkerheten både til
produktene og brukerne av produktene. Videre skal Kjøperen utstyre kunder og andre tredjeparter som bruker produktene med bruksanvisninger
og instrukser.
10.2 I tilfelle Kjøperen har til hensikt å selge eller bruke produktene som er levert av DTG utenfor Nederland, skal Kjøperen forsikre seg om at produktene er egnet for salg eller bruk
utenfor Nederland, og især at de oppfyller alle anvendbare (inkludert men ikke begrenset til salgs-, produkt- og sikkerhets) forordninger, reguleringer eller gjeldende anbefalinger
eller skikk og bruk i slike markeder utenfor Nederland.
10.3 Overtredelse av en av disse bestemmelsene i betingelsene som fører til at DTG lider skade, vil forplikte Kjøperen til å betale kompensasjon til DTG for all skade som er forårsaket,
inkludert den skade som er et resultat av at DTGs navn og rykte har fått en plett. Kjøperen skal holde DTG skadesløs for alle krav fra tredjeparter som gjelder kompensasjon for en skade
som er lidd av slike tredjeparter og som er forårsaket eller på annen måte relatert til Kjøperens overtredelse av bestemmelsene i disse Betingelsene.

11. Suspensjon og opphevelse

11.1. Hvis og så snart Kjøperen unnlater å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser enten omgående eller fullt og helt, er blitt slått konkurs eller begjært konkurs, søker et moratorium
av betaling, er i ferd med å likvidere selskapet sitt, eller selskapet opphører av en eller annen grunn, beslag er lagt på deler eller alle Kjøperens aktiva, Kjøperen tilbyr kreditorene en gjeldsforhandling eller
på andre måter viser seg å være insolvent, skal DTG etter eget skjønn ha retten til (1) suspendere DTGs (videre) utøvelse av alle avtaler inngått med Kjøperen inntil sistnevnte
har oppfylt sine forpliktelser, eller (2) oppheve avtalen, eller den delen av den som ikke er oppfylt, i begge tilfeller ved å gi skriftlig varsel til Kjøperen, uten at det kreves juridisk intervensjon, og
uten at DTG derved pådrar seg noe erstatningsansvar overfor Kjøperen for skader, kostnader og renter, og uten at det går utover DTGs rett til å kreve full kompensasjon for skadene.
11.2. Kjøperen har ikke rett til å oppheve avtalen mellom DTG og Kjøperen på grunnlag av artiklene 6:265 og 6:267 i den nederlandske sivile lovboken.

12. Force Majeure

12.1. En tilstand med force majeure vil inntreffe hvis iverksetting av avtalen, helt eller delvis, uten hensyn til det faktum at det kan være midlertidig eller permanent, blir hindret som et resultat av
omstendigheter som er utenfor partenes kontroll og/eller er et resultat av omstendigheter som inntreffer på DTGs side, som for eksempel, men ikke begrenset til, streiker, lockouter, blokader, krig, opptøyer,
hindring av transport eller andre avbrytelser av transporten, ulykker, brann, arbeidsavbrudd, import- eller eksportrestriksjoner, eksepsjonelt høyt sykdomsnivå, forsinkelser eller svikt i leveringen
fra DTGs leverandører og forsinkelser i tredjeparters bearbeiding av produkter for DTG.
12.2. I tilfelle force majeure vil forpliktelsene som påligger partene bli utsatt. Hvis varigheten av force majeure-tilstanden overstiger 3 (tre) måneder, vil hver av partene
ha rett til ensidig å oppheve den delen av avtalen som ikke er utført, ved å gi skriftlig varsel til den andre part, uten at noen av partene blir holdt ansvarlig for å betale for skader til
den andre.

13. Intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter

13.1. Alle intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter forbundet med de produktene som er fremstilt, solgt og levert, som for eksempel, men ikke begrenset til, varemerker, merkenavn, patenter, modeller, tegninger
design, brosjyrer, symboler, slagord og andre benevnelser med hensyn til produktene, vil forbli hos DTG. Levering av DTGs produkter må ikke forstås som en eksplisitt eller implisitt
tillatelse til å bruke, kopiere, publisere eller avsløre noen del av dette til tredjeparter, unntatt hvis det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra DTG eller unntatt at det på annen måte er spesifisert i disse betingelsene.
13.2. Alle prototyper, vareprøver, design, skisser, tegninger, brosjyrer og andre dokumenter skaffet tilveie av DTG for Kjøperen som vil være undergitt intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter
eller tilsvarende rettigheter, så vel som de intellektuelle og/eller industrielle rettigheter som hører til disse, vil forbli DTGs eiendom, og må returneres til DTG ved DTGs første anmodning.
13.3. Kjøperen skal varsle DTG skriftlig umiddelbart i tilfelle det er tatt juridiske skritt mot Kjøperen i forbindelse med bruken av DTGs intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter,
eller når Kjøperen blir oppmerksom på at en tredjepart krenker eller står for ulovlig bruk av disse rettighetene i forhold til produktene. Kjøperen går med på å samarbeide full og helt med enhver mulig
opptreden fra DTGs side mot et mulig krav eller søksmål angående de intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettighetene.

14. Opphør

14.1. Med unntak av om det er eksplisitt erklært annerledes i disse betingelsene eller i avtalen mellom partene vil retten til å fremme et juridisk krav på grunn av disse betingelsene forfalle ved utløpet av 1 (ett) år fra leveringsdatoen eller 1 (ett år) etter at leveringen skulle ha funnet sted.

15. Konvertering og tolkning

15.1. Ugyldighet av en eller flere klausuler i disse Betingelsene vil ikke være til skade for gyldigheten til andre klausuler, og den ugyldige klausulen vil bli betraktet som erstattet av en klausul
som er gyldig og som kan håndheves og der betydningen er nærmest den opprinnelige betydningen av en slik klausul.
15.2. Den nederlandske versjonen av disse betingelsene er den autentiske versjonen. I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom den nederlandske originalen og en oversettelse av avtalen, skal den nederlandske, originale versjonen
ha fortrinnsrett.
15.3. Overskriftene på klausulene er bare brukt som et hjelpemiddel, og utgjør ikke del av eller er ment å endre eller påvirke meningsinnholdet i Betingelsene.

16. Tvister og anvendbare lover

16.1. Disse begrepene og betingelsene og alle avtaler, fakturaer og andre dokumenter fra DTG, i likhet med tolkningen av disse, er regulert av nederlandske lover, med
unntak av de nederlandske, internasjonale konfliktregler (“internationale privaatrechtelijke conflictregels”).
16.2. Alle tvister som er et resultat av eller ellers relatert til avtalen og/eller disse begrepene og betingelsene, vil bli fremlagt for den den kompetente domstolen i Arnhem, Nederland.
16.3. Anvendeligheten av de Forente Nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp er eksplisitt utelukket.

Disse vilkårene er lagret under nummer 52578712 i handelskammeret i Arnhem, Nederland.